• دفتر مرکزی : 88082294
  • واحد بازاریابی : 88088829
  • info@Expomehr.ir
  • ساعت کاری دفتر : 9:00 - 17:00

سمینارها و گارگاه‌های آموزشی درون و بیرون سازمانی

سمینارها و گارگاه‌های آموزشی درون و بیرون سازمانی

طراحی دوره‌های آموزشیqregfwefwefwevqaergqewrgw مورد نیاز سازمان‌ها، مدیریت و برگزاری آنها در داخل و یا خارج سازمان مدیریت اجرای گردهمایی‌های سازمان