مراکز نمایشگاهی ایران

ردیف شهر تلفن نمابر پست الکترونیک وب سایت
1 شرکت نمایشگاه های بین المللی جنوب شرق (کرمان) 034-32476733 034-32476593 www.kermanfair.com
2 نمایشگاه بین المللی اصفهان 2606605(0311) 2611604(0311)  – www.isfahanfair.ir
3 نمایشگاه بین المللی ارومیه www.urmiafair.com
4 نمایشگاه بین المللی اردبیل 5514740(0451) 5514740(0451)  – www.ardabilfair.ir
5 نمایشگاه بین المللی اراک 4130 540(0861) 5404130(0861)  – www.arak-fair.com
6 نمایشگاه بین المللی اهواز 3372 376(0611) 3372 376(0611)  – www.ahwazfair.net
7 نمایشگاه بین المللی بوشهر 4553345-9(0771) 4553350(0771) info@busheh-fair.com www.bushehr-fair.com
8 نمایشگاه بین المللی تبریز 6373851 (0411) 6373850(0411)  – www.tabrizfair.ir
9 نمایشگاه بین المللی رشت 6690954-7(0131) 6690989(0131)  – www.rashtfair.com
10 نمایشگاه بین المللی شیراز 6200045(0711) 6200047(0711) www.farsfair.ir
11 نمایشگاه بین المللی شهر کرد
12 نمایشگاه بین المللی قزوین 3362530(0281)  3362535(0281)  – www.qifc.ir
13 نمایشگاه بین المللی
کرمانشاه
 8371033(0831) 8371033(0831) www.krfair.ir
14 نمایشگاه بین المللی کیش  4421571(0764) 4421047(0764) www.kishfair.com
15 نمایشگاه بین المللی کاسپین (زنجان) 22902878-9 22902798 info@caspianieco.com www.caspianieco.com
16 نمایشگاه بین المللی مشهد  5013000(0511)  5018000(0511) www.expo.ir
17 نمایشگاه بین المللی همدان  2548685(0811) 2548685(0811)  – www.hamedanfair.ir
18 نمایشگاه بین المللی یزد 7259034(0351) 7259034(0351)  –
19 نمایشگاه بین المللی کردستان 3247113(0871)
3291366-7
3249023(0871) kurdfair@yahoo.com www.kurdfair.ir
20 نمایشگاه بین المللی گلستان 32640600(017) 32640664(017) info@golestanexpo.ir www.golestanexpo.ir
21 نمایشگاه های دائمی و بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی 45359400-6(044) 45359400-6(044) www.ieowao.com